Ochrana osobných údajov

Spoločnosť Schill Dental Clinic s. r. o., so sídlom Karloveské rameno 8, 841 04 Bratislava, IČO: 35 957 492, registrácia: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 37765/B, vystupuje v pozícii prevádzkovateľa, ktorý bude spracúvať Vaše osobné údaje v súlade s Nariadením1 a Zákonom o ochrane osobných údajov2.

Prijatá politika ochrany osobných údajov platí pre túto webovú stránku a môže obsahovať prepojenia na webové stránky iných poskytovateľov, na ktoré sa nevzťahuje. Preto si pri opúšťaní týchto stránok prečítajte, prosím, zásady ochrany osobných údajov, ktoré sa týkajú stránok, ktoré chcete navštíviť. Táto webová stránka je úzko prepojená s webovou stránkou www.schill.sk, pričom pri oboch webových stránkach vystupuje spoločnosť Schill Dental Clinic s.r.o. v pozícii prevádzkovateľa, a teda ochrana osobných údajov je zabezpečená na týchto webových stránkach v rovnakom rozsahu.

Účel a právny základ spracovania

Právnym základom spracúvania osobných údajov na marketingové účely je dobrovoľný súhlas dotknutej osoby, ktorý je možné kedykoľvek odvolať kliknutím na odkaz v newsletteri, písomne doporučeným listom adresovaným do sídla prevádzkovateľa, alebo e-mailom na gdpr@schill.sk. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním.

Osoba mladšia ako je odporúčaná alebo zákonná hranica v danej krajine nesmie zasielať spoločnosti spoločnosti žiadne informácie. V prípade, že ste mladší alebo neplnoletí, budete na používanie týchto Stránok a služieb, realizáciu nákupov alebo akýchkoľvek iných právnych úkonov potrebovať súhlas rodiča(ov) alebo právneho(ych) zástupcu(ov), s výnimkou prípadov, že takéto činnosti sú v krajine uplatňovaného práva povolené.

Rozsah poskytnutých údajov

Spoločnosť spracúva osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, email a telefónne číslo za účelom kontaktu s osobou, ktorá tak prostredníctvom kontaktného formulára tieto údaje dobrovoľne poskytne. Na marketingové účely spracováva údaje v rozsahu email, meno a priezvisko len za účelom odosielania newsletterov takejto osobe, ktorá tieto informácie dobrovoľne poskytla. Osobné údaje v rozsahu email, sú spracovávané pomocou nástrojov od spoločnosti MailerLite, ktoré ich spracúvajú v súlade s aktuálnymi legislatívnymi opatreniami ochrany osobných údajov.

Čas platnosti súhlasu, doba uchovávania osobných údajov

Vaše osobné údaje budú uchovávané bezpečne, v súlade s bezpečnostnou politikou prevádzkovateľa a len po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu spracúvania. Prístup k vašim osobným údajom budú mať výlučne osoby poverené prevádzkovateľom na spracúvanie osobných údajov, ktoré ich spracúvajú na základe pokynov prevádzkovateľa, v súlade s bezpečnostnou politikou prevádzkovateľa. Osobné údaje na marketingové účely sa budú spracúvať po dobu 5 rokov. Po odvolaní súhlasu pred uplynutím 5 ročnej doby, alebo po uplynutí 5 ročnej doby a neobnovení súhlasu, budú osobné údaje uchovávané v súlade s platnou legislatívou a následne budú bezpečne zlikvidované.

Vaše osobné údaje sú zálohované, v súlade s retenčnými pravidlami prevádzkovateľa. Zo zálohových úložísk budú vaše osobnú údaje úplne vymazané hneď, ako v súlade s pravidlami zálohovania uvedené bude možné. Osobné údaje uchovávané na záložných úložiskách slúžia na predchádzanie bezpečnostným incidentom, najmä narušenia dostupnosti údajov v dôsledku bezpečnostného incidentu. Spoločnosť je povinná zabezpečovať zálohovanie údajov v súlade s bezpečnostnými požiadavkami Nariadenia a Zákona o ochrane osobných údajov.

S akými inštitúciami sú zdieľané Vaše osobné údaje?

Táto webová stránka je spravovaná spoločnosťou ContentFruiter s.r.o., a preto sú Vaše osobné údaje spracúvané prostredníctvom zamestnancov a spolupracovníkov nielen prevádzkovateľa, ale aj správcu webovej stránky, ktorí sú viazaní mlčanlivosťou. Zamestnanci a spolupracovníci boli preškolení o právach a povinnostiach v oblasti bezpečnosti spracúvania osobných údajov a o zodpovednosti za ich porušenie. Spoločnosť prehlasuje, že osobné údaje sú zabezpečené proti zneužitiu a budú použité len pre účel a v rozsahu v akom bol daný súhlas.

Vaše osobné údaje môžu byť zdieľané aj s externými poskytovateľmi služieb, ktorých súčinnosť je nevyhnutná k správnemu fungovaniu tejto webovej stránky a technického zabezpečenia ochrany osobných údajov (napr. web dizajnéri, IT poskytovatelia služieb a pod.).

Zároveň naša spoločnosť uzatvorila dohodu spoločných prevádzkovateľov za účelom skvalitnenia poskytnutých služieb na dobu neurčitú, a preto Vaše osobné údaje môžu byť zdieľané aj s nasledovnými spoločnosťami: Schill Dental Clinic Žilina s.r.o., Schill Dental Clinic Košice s.r.o., Schill Dental Clinic Praha s.r.o., pričom spoločným zástupcom bola určená spoločnosť Schill Dental Clinic s.r.o.

Cookies a použitie analytických nástrojov

Webové stránky využívajú na viacerých miestach tzv. cookies. Tieto sú využívané na základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa za účelom zlepšenia používateľského komfortu, účinnosti ako aj bezpečnosti. Cookies sú malé textové súbory, ktoré sa ukladajú na váš počítač, ktoré využíva následne prehliadač. Väčšina súborov cookies, ktoré my využívame sú tzv. „cookies relácie“. Po skončení vašej návštevy sú automaticky vymazané. Súbory cookies nemôžu na vašom počítači spôsobiť žiadne škody ani obsahovať vírusy.

Vhodným nastavením vášho prehliadača alebo aplikácie resp. prostredia použitého operačného systému (iOS, Android) môžete prenos takýchto dát zakázať, čo však môže v niektorých prípadoch viesť k problémom pri načítavaní a obsluhe, alebo funkčným obmedzeniam pri ponúkanom obsahu, či službách.

Google Analytics

Táto webová stránka používa Google Analytics, webovú analytickú službu spoločnosti Google Inc. („Google“). Google Analytics používa tzv. „cookies“ textové súbory ukladané na počítači, ktoré umožňujú analýzu vášho používania webovej stránky. Informácie o vašom používaní tejto webovej stránky, ktorú cookie vytvára, sa spravidla prenášajú na server Google v USA a tam sa ukladajú do pamäti.

V prípade aktivácie anonymizovanej IP na tejto webovej stránke sa však vaša IP adresa Google v členských štátoch Európskej únie alebo ďalších štátoch Dohody o Európskom hospodárskom priestore najskôr skráti. Z poverenia prevádzkovateľa tejto webovej stránky použije Google tieto informácie pre vyhodnotenie vášho používania webovej stránky, pre zastavenie reportov o aktivitách na internetových stránkach a pre poskytovanie ďalších služieb spojených s používaním webových stránok.

IP adresa prenesená z vášho prehliadača v rámci Google Analytics nie je prepájaná s inými dátami Google. Ukladaním Cookies môžete zabrániť príslušným nastaveniam svojho prehliadača. Upozorňujeme však na to, že v takomto prípade možno nebudete môcť využívať v plnom rozsahu funkcie tejto internetovej stránky. Môžete však okrem toho zabrániť prenosu dát vytvorených pomocou cookies, ktoré sa vzťahujú na vaše používanie webovej stránky (vrátane IP adries) do Google a zapracovaniu týchto dát spoločnosťou Google tým, že si stiahnete a nainštalujete zásuvný model pre prehliadače, ktorý je dostupný na tomto linku. Bližšie informácie ohľadne podmienok užívania a ochrany dát nájdete na http://www.google.com/analytics/terms/sk.html poprípade https://www.google.de/intl/cs/policies/.

Hotjar

Na našich webových stránkach využívame nástroj Hotjar od spoločnosti Hotjar Ltd. pre lepšie porozumenie potrieb našich používateľov a optimalizáciu nášho obsahu a služieb. Hotjar je webová služba, ktorá nám prostredníctvom tepelných máp, nahrávok webovej stránky, či jednoduchých ankiet umožňuje získať anonymnú spätnú väzbu používania našich webových stránok, a kontinuálne tak dosahovať skvalitnenie nášho obsahu a služieb prispôsobením sa správaniu a potrebám našich používateľov.

Hotjar využíva cookies a iné webové technológie pre zber údajov o používateľovi a zariadení v rozsahu anonymizovanej IP adresy, približnej geografickej polohy, jazyka a hardvérových a softvérových špecifikácií zariadenia (druh zariadenia, operačný systém, veľkosť obrazovky, názov prehliadača). Hotjar ukladá tieto údaje vo forme pseudoanonymizovaného profilu používateľa. Zozbierané údaje nemôžu byť použité na identifikáciu konkrétneho používateľa. Doplňujúce informácie o zásadách ochrany osobných údajov v nástroji Hotjar nájdete na https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy.

Deaktivácia analytických nástrojov

Ak si pre akýkoľvek dôvod želáte byť vyňatý z našich štatistík a chcete zakázať zber a agregáciu všetkých Vašich anonymizovaných dát vyššie uvedenými analytickými nástrojmi, môžete tak učiniť pomocou nastavenia súborov cookies.

Prístup k Vašim osobným údajom a právo na ich opravu

Máte právo kedykoľvek požiadať o prístup k Vašim osobným údajom. Máte právo na vyžiadanie si potvrdenia o spracovaní osobných údajov, ako aj o kópiu osobných údajov. V prípade, ak by ste mali záujem o vydanie potvrdenia, resp. kópiu niektorých alebo všetkých Vašich osobných údajov, pošlite nám Vašu požiadavku e-mailom na: gdpr@schill.sk alebo poštou na adresu: Schill Dental Clinic s. r. o., so sídlom Karloveské rameno 8, 841 04 Bratislava, resp. môžete nás o potvrdenie alebo kópiu osobných údajov požiadať osobne.

V prípade, ak sa Vaše osobné údaje zmenili, môžete nás požiadať o aktualizáciu, resp. doplnenie Vašich osobných údajov. Naša spoločnosť opravu alebo doplnenie Vašich osobných údajov vykoná bez zbytočného odkladu po doručení žiadosti o taký úkon osobne, prostredníctvom emailu na: gdpr@schill.sk alebo poštou na adresu: Schill Dental Clinic s. r. o., so sídlom Karloveské rameno 8, 841 04 Bratislava.

Výmaz a obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov

Máte právo kedykoľvek požiadať o výmaz, resp. obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov, či už osobne, e-mailom na: gdpr@schill.sk alebo poštou na adresu: Schill Dental Clinic s. r. o., so sídlom Karloveské rameno 8, 841 04 Bratislava.

Prenos Vašich osobných údajov

V prípade, ak už nemáte záujem, aby Vaše osobné údaje v zmysle udeleného súhlasu boli spracúvané našou spoločnosťou, ale zároveň máte záujem, aby boli spracúvané niekým iným, môžete nás požiadať o vydanie poskytnutých osobných údajov osobne, prostredníctvom emailu na: gdpr@schill.sk alebo poštou na adresu: Schill Dental Clinic s. r. o., so sídlom Karloveské rameno 8, 841 04 Bratislava.

Vaše osobné údaje Vám budú poskytnuté bez zbytočného odkladu a v bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte.

Namietanie spracúvania Vašich osobných údajov

Ako dotknutá osoba máte právo namietať proti spracúvaniu Vašich osobných údajov z dôvodu týkajúceho sa Vašej konkrétnej situácie. Žiadosť, ktorou namietate spracúvanie Vašich osobných údajov sa podáva prevádzkovateľovi, a to osobne alebo prostredníctvom emailu na: gdpr@schill.sk alebo poštou na adresu: Schill Dental Clinic s. r. o., so sídlom Karloveské rameno 8, 841 04 Bratislava.

Ako dotknutá osoba máte právo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú, na účel priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom. Ak namietate spracúvanie osobných údajov na účel priameho marketingu, prevádzkovateľ ďalej osobné údaje na účel priameho marketingu nesmie spracúvať.

Automatizované individuálne rozhodovanie vrátanie profilovania

Vaše osobné údaje nebudú použité na automatizované rozhodnutia ani profilovanie.

Ako odvolať Váš súhlas so spracúvaním osobných údajov?

Vaše osobné údaje budú spracúvané za účelom marketingu iba v prípade, ak ste s takým použitím výslovne pri udeľovaní súhlasu so spracúvaním Vašich osobných údajov súhlasili. V prípade, ak ste s použitím Vašich osobných údajov pre účely marketingu súhlasili, môžete takýto súhlas kedykoľvek odvolať, a to osobne alebo prostredníctvom emailu na: gdpr@schill.sk alebo poštou na adresu: Schill Dental Clinic s. r. o., so sídlom Karloveské rameno 8, 841 04 Bratislava.

Súhlas so spracovaním osobných údajov je možné odvolať kedykoľvek a v akejkoľvek forme, najmä osobne alebo prostredníctvom e-mailu na: gdpr@schill.sk alebo poštou na adresu: Schill Dental Clinic s. r. o., so sídlom Karloveské rameno 8, 841 04 Bratislava.

Po odvolaní súhlasu nebudú Vaše osobné údaje ďalej spracovávané a budú bezodkladne zlikvidované. Odvolanie súhlasu je aplikovateľné len na tie kategórie osobných údajov, na ktoré bol súhlas udelený.

Kontaktné údaje zodpovednej osoby

Kontaktné údaje zodpovednej osoby, ktorá plní úlohy a povinnosti na základe zákona o ochrane osobných údajov v oblasti ochrany osobných údajov u prevádzkovateľa sú nasledovné:

MENKE LEGAL s. r. o.
Gorkého 3
811 01 Bratislava
Tel.: +421 221 291 410
e-mail: gdpr@menke-legal.com

Čo ak boli Vaše práva pri spracúvaní osobných údajov porušené?

V prípade, ak sa domnievate, že Vaše práva boli pri spracúvaní osobných údajov porušené, resp. Vaše osobné údaje nie sú spracúvané za takým účelom alebo v takom rozsahu, ako bolo dohodnuté, máte právo obrátiť sa na Úrad pre ochranu osobných údajov, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava.

1 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).
2 Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých predpisov.